Súčasťou genetickej výbavy Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra sú úvahy na mnohé spoločensko-politické témy prítomné v rôznych podobách v programe festivalu.
Ambíciou dramaturgie je upriamiť pozornosť na tieto témy, zvýrazniť ich a tak jasne sprostredkovať verejnosti.
Do výberu tém sa premieta zameranie vedenia a organizátorov festivalu, teda isté jasné ideové smerovanie. Predovšetkým však témy odrážajú životný pocit súčasníka – tvorcov umeleckých diel a kultúrnych aktérov. Takto sa v jednotlivých ročníkoch festivalu stretávame s témami hľadania identity, vysporadúvania sa s minulosťou, vízií budúcnosti, s problémami imigrácie, integrácie, chudoby, ochrany životného prostredia či celkovo s otázkou devalvácie hodnôt.
Symbolickým ukazovateľom na prevažujúcu tému ročníka a zároveň spoločným menovateľom tém jednotlivých diel je podtitul festivalu, pre každý rok iný. Podtitul je zároveň podnetom na hľadanie obsahových či myšlienkových súvislostí, spojitostí jednotlivých častí alebo diel programu festivalu. Podtitul je inšpiráciou pre vizuálne riešenia, podnetom k hre s významami pojmu. Tak sa vytvára pomyselná mapa, sieť mentálnych a komunikačných prepojení a napĺňa sa idea festivalu ako platformy pre kultúrnu výmenu a rozvoj kritického myslenia.

Pre Medzinárodný festival Divadelná Nitra 2024 platí podtitul:

nový pohľad / new view

Téma MF Divadelná Nitra 2024 nový pohľad/new view odzrkadľuje nové okolnosti jeho existencie, reaguje na aktuálnu celospoločenskú situáciu i dianie v zahraničí. Nový pohľad na svet okolo nás, na vojnu, ekológiu, na vzťahy medzi komunitami. Téma odzrkadľuje nové okolnosti jeho existencie, ale aj novú celospoločenskú situáciu doma a dianie v zahraničí. Nový pohľad vyjadruje potrebu pozrieť sa novými očami na seba samých, na ľudí okolo nás, na dianie v našej krajine i za jej hranicami. Nový pohľad znamená prehodnotiť niektoré dejinné udalosti i svoje postoje k aktuálnym témam spoločenského i politického života. Nový pohľad znamená riešiť otázky ochrany životného prostredia i marginalizovaných skupín. Znamená tiež nabrať odvahu a pozrieť sa na veci z druhej strany.
Nový pohľad na svet
Nový pohľad na život
Nový pohľad na dejiny
Nový pohľad na vojnu
Nový pohľad na ekológiu
Nový pohľad na starobu
Nový pohľad na imigráciu
Nový pohľad na tranzíciu
Nový pohľad na rodinu
Nový pohľad na život včiel
Nový pohľad na staré problémy
Nový pohľad na elektromobilitu
Nový pohľad na umelú inteligenciu
Nový pohľad na susedské spory
Nový pohľad na politickú situáciu
Nový pohľad na tmavú hmotu
Nový pohľad na medzinárodný festival