Misia

 • Medzinárodný festival Divadelná Nitra sa programovo profiluje ako platforma iniciujúca pohyb ideí, kreatívneho myslenia a vyjadrovania. V tomto zmysle slúži ako protiváha komerčného a konvenčného umenia.
 • K výbave každej kultúrne vyspelej krajiny patrí veľký medzinárodný divadelný festival. Na Slovensku je ním Divadelná Nitra. Jej základným poslaním je preto prostredníctvom špičkového umenia zo zahraničia obohacovať kultúrnu ponuku na Slovensku, prehlbovať povedomie slovenskej verejnosti o rozmanitosti európskej kultúry a domácemu profesijnému prostrediu poskytovať impulzy k jeho ďalšiemu rozvoju, ako aj možnosti prezentácie v medzinárodnom kontexte.
 • Divadelná Nitra sa stala dôležitým bodom na mape európskych festivalov, miestom zaujímavej ponuky zo strednej a východnej Európy, najmä pre manažérov festivalov a kultúrnych domov zo Západu. Tak v intenciách svojho programového smerovania pomáha medzinárodnej kultúrnej výmene a rozvoju medzinárodných kultúrnych stykov. Pre mnohé európske krajiny predstavuje jedinú platformu na prezentáciu ich umenia na Slovensku. Pre viaceré zahraničné divadelné súbory je prestížnym podujatím, z ktorého vedie cesta na iné, významnejšie európske fóra. Je dôležité, aby si Divadelná Nitra tento status udržala aj do budúcnosti.
 • Zmyslom existencie Divadelnej Nitry je prispieť k prehĺbeniu vzťahu občanov tohto štátu i jeho reprezentácií k umeniu. Preto sa festival i rovnomenná asociácia snažia nielen prezentovať rôzne druhy umenia, ale aj sprostredkovať hodnoty umenia verejnosti, naučiť ju vnímať náročnejšie tvorivé postupy, rozumieť posolstvu diel a umeleckej výpovedi, podporovať vedomie rozmanitosti kultúr, rozvíjať kreativitu, emocionalitu a etické hodnoty. Pôdou pre takúto činnosť sú najmä projekty neformálneho vzdelávania, ale aj nové formy komunikácie s verejnosťou, spolupráce  s reprezentáciami, s partnermi z kultúrnej i podnikateľskej sféry, nové výzvy pre tvorcov a médiá.
 • Poslaním Divadelnej Nitry je sprostredkovať poznanie, že umenie môže slúžiť ako dôležitý impulz k uvažovaniu o človeku, o spoločnosti, o svete, ako miesto objavovania hodnôt v sebe i mimo seba, ako príležitosť pre očistenie a obohatenie ducha. Medzinárodný festival Divadelná Nitra tak v konečnom dôsledku prispieva k vyššej kultúrnej úrovni spoločnosti, k lepšiemu obrazu Slovenska v zahraničí, k zvýšeniu kvality života občanov.

Vízia

 • Bohatá a kvalitná domáca a zahraničná reflexia
 • Divadelná Nitra ako inšpirátor domácej tvorby
 • Najvyššia kvalita
 • Prestížne postavenie v Európe
 • Erudovaný a spokojný divák
 • Profesionálny rozvoj
 • Medzinárodná spolupráca
 • Platforma pre výmenu skúseností a názorov
 • Divadelná Nitra nielen v Nitre

Ciele

 • prezentovať kvalitné európske divadlo – netradičné, hľadačské, inšpiratívne
 • oboznamovať s dielami, osobnosťami a tendenciami súčasného slovenského divadla
 • vyhľadávať a prezentovať nové mená tvorcov – „vychádzajúce hviezdy“
 • prinášať aktuálne témy, príťažlivé formy, nové tendencie
 • pokračovať v realizácii konzekventnej dramaturgie hlavného programu a z nej vyplývajúcej jasne artikulovanej a mediálne zaujímavej témy
 • prekračovať hranice žánrov, zapájať do programu diela iných druhov umenia (film, literatúra, hudba, výtvarné umenie, rozhlas)
 • poskytovať príležitosť pre prezentáciu regionálnej kultúry – tvorby pre dospelých i pre deti
 • pokračovať v realizácii dlhodobého programu neformálneho vzdelávania pre mladých ľudí a výchovy k dobrovoľníctvu

Zámery

 • rozvíjať kultúrnu výmenu v rámci Európy
 • pôsobiť inšpiratívne v slovenskom divadelnom a kultúrnom prostredí, prispieť k rozvoju možností prezentácie slovenskýchdivadiel a slovenskej kultúry vôbec
 • podnecovať a provokovať tvorcov, kultúrnych operátorov i návštevníkov festivalu
 • podporovať rozmanitosť druhov umenia, metód umeleckej tvorby a jej vnímania
 • pestovať vkus, fantáziu, empatiu, lásku ku kráse, toleranciu k inakosti
 • orientovať sa na mladých ľudí, vyhľadávať menšinového diváka, no zároveň „otvoriť chrám umenia“ väčšine a tým zvýšiť záujem širokej verejnosti aj médií o kultúru a umenie
 • permanentne vytvárať protiváhu konzumnej kultúre, upevniť povesť festivalu ako dôležitej platformy polemickej k tradičnému a komerčnému umeniu
 • prispieť k rozvoju osobnosti človeka a zvýšiť kvalitu jeho života.

Asociácia