Súčasťou genetickej výbavy Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra sú úvahy na mnohé spoločensko-politické témy prítomné v rôznych podobách v programe festivalu.

Ambíciou dramaturgie je upriamiť pozornosť na tieto témy, zvýrazniť ich a tak jasne sprostredkovať verejnosti.

Do výberu tém sa premieta zameranie vedenia a organizátorov festivalu, teda isté jasné ideové smerovanie. Predovšetkým však témy odrážajú životný pocit súčasníka – tvorcov umeleckých diel a kultúrnych aktérov.

Takto sa v jednotlivých ročníkoch festivalu stretávame s témami hľadania identity, vysporadúvania sa s minulosťou, vízií budúcnosti, s problémami imigrácie, integrácie, chudoby, ochrany životného prostredia či celkovo s otázkou devalvácie hodnôt.

Symbolickým ukazovateľom na prevažujúcu tému ročníka a zároveň spoločným menovateľom tém jednotlivých diel je podtitul festivalu, pre každý rok iný.

Podtitul je zároveň podnetom na hľadanie obsahových či myšlienkových súvislostí, spojitostí jednotlivých častí alebo diel programu festivalu.

Podtitul je inšpiráciou pre vizuálne riešenia, podnetom k hre s významami pojmu.

Tak sa vytvára pomyselná mapa, sieť mentálnych a komunikačných prepojení a napĺňa sa idea festivalu ako platformy pre kultúrnu výmenu a rozvoj kritického myslenia.

Pre Medzinárodný festival Divadelná Nitra 2022 platí podtitul:

k r e h k o s ť  /  f r a g i l i t y

„Krehkosť je materiálová vlastnosť, ktorá súvisí s deformačnou reakciou na zaťaženie. Krehký materiál sa pri deformovaní a nárazoch poruší. Opakom krehkosti resp. jej protikladom je húževnatosť.“ 

  • krehkosť ako vyjadrenie životného pocitu ohrozenia – človeka, prírody, hodnôt.
  • krehkosť ako zraniteľnosť – človeka, dieťaťa, zvieraťa, stromu, citu, chvíle.

Obsahuje neurčitú obavu, signalizuje starostlivosť, empatiu. Akýsi pól ženskosti. Nehy. Niečo, čo v tomto svete chýba.

  • krehkosť ako protipól hrubosti, násilia, militantnosti.
  • krehkosť, ktorá asociuje opak sily.
  • krehkosť ako nedokonalosť / imperfection (alebo aj porucha, kaz, chyba), ako opak prezentovanej a falošnej dokonalosti.

To je to, čo sa nám stalo, to sme pri pandémii zažili. Aj v divadle sa odvíjame od chyby, chybného rozhodnutia hrdinu. Krehkosť, slabosť, zraniteľnosť, nedokonalosť…

  • krehké vzťahy • krehké stvorenie • človek – krehká nádoba • starecká krehkosť (frailty) • krehká rastlinka • krehká krása • krehká rovnováha • krehká identita • krehký mier • krehkosť a pominuteľnosť života.

Neuveriteľná krehkosť bytia.