V4@Theatre Critics Residency je tvorivá platforma pre divadelných kritikov do 35 rokov z krajín strednej a východnej Európy. Projekt vznikol v roku 2015 z iniciatívy Asociácie Divadelná Nitra v spolupráci s partnermi zo zúčastnených krajín. V priebehu svojho fungovania sa s podporou Medzinárodného vyšehradského fondu a Fondu na podporu umenia neustále rozrastá, pokiaľ ide o počet účastníkov, zastúpených krajín i lektorov.

 

Jeho cieľom je rozvoj kritickej reflexie divadla, sledovanie nových tendencií súčasnej tvorby v oblasti scénického umenia a zároveň zoznámenie sa s analytickými prístupmi, ktoré slúžia na reflexiu neraz špecifických a experimentálnych umeleckých diel. V rámci rezidenčného pobytu sa skupina vybraných divadelných kritikov aktívne zúčastňuje na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra. Navštevuje predstavenia festivalového programu a priebežne ich analyzuje v rámci stretnutí s lektormi rezidencie.

Účastníci rezidenčného pobytu na festivale už od začiatku pôsobia pod vedením uznávaných zahraničných teatrológov a divadelných kritikov Patricea Pavisa (FR, 2015 – 2018), Thomasa Irmera (DE, 2017 – 2019), Stefana Tiggesa (DE, 2019 – 2020) a Darka Lukića (HR, DE, 2020), ktorí majú funkciu facilitátorov tohto interkultúrneho dialógu o súčasnom umení.

 

Projekt V4@Theatre Critics Residency však nemá len vzdelávaciu funkciu, ale je aj platformou a priestorom na medzinárodnú kultúrnu výmenu a výmenu informácií o dianí v oblasti scénických umení v strednej a vo východnej Európe. V tejto súvislosti sme vytvorili miniprojekt V4@Networking&Reminiscences, ktorý prepája súčasných a predošlých účastníkov projektu a ďalších profesionálov z oblasti divadla, ktorí sa zúčastnia na festivale.

 

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu sme sa rozhodli v tomto roku realizovať rezidenčný pobyt dvojako:

 

Rezidenčný pobyt v Nitre počas Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra

Prvý rezidenčný pobyt sa uskutoční v Nitre počas festivalu pre mladých divadelných kritikov do 35 rokov z krajín Vyšehradskej štvorky –⁠ z Česka, Maďarska, Poľska a zo Slovenska. Počas 6 dní (od 1. do 6. októbra 2021) absolvujú účastníci analytické semináre pod vedením uznávaného nemeckého kritika Stefana Tiggesa, prednášky a mentoring Darka Lukića, zúčastnia sa na predstaveniach hlavného a sprievodného programu festivalu, diskusiách s umelcami a stretnutiach s účastníkmi projektov a hosťami Divadelnej Nitry.

 

Online rezidenčný pobyt v novembri

Rezidenčný pobyt vo virtuálnom priestore bude úzko súvisieť s programom, ktorý sa odohrá počas festivalu v októbri v Nitre. Divadelní kritici do 35 rokov zo západného Balkánu, z krajín Východného partnerstva a Ruska budú účastníkmi online seminárov, prednášok a diskusií pod vedením Stefana Tiggesa a Darka Lukića. Sprístupníme im záznamy vybraných inscenácií festivalového programu, pozveme ich na diskusie s tvorcami a hercami týchto inscenácií a budeme sa spolu rozprávať o stave súčasného performatívneho umenia a jeho zmenách počas pandémie.

Lektori

Stefan Tigges, Nemecko, je teatrológ. Pedagogickej a výskumnej činnosti sa venuje na medzinárodnej úrovni (napríklad na univerzitách v Bochume, v Mainzi, vo Viedni, v Avignone, v Rouene) a nedávno dokončil habilitačnú prácu na tému divadla režiséra Jürgena Goscha a scénografa a režiséra Johannesa Schütza. Stefan sa zaoberá súčasným divadelným, dramatickým a performatívnym umením, metodologickými prístupmi k analýze performancie, pojmami priestoru a miesta v divadle a ďalšími dramaturgickými témami. V rokoch 2009 – 2012 zastupoval Schaubühne Berlin v európskej divadelnej sieti Prospero a v rokoch 2017 – 2018 pôsobil ako výskumník na Univerzite hudby a múzických umení v Grazi. Medzi jeho publikácie patria napríklad Od svetovej duše po nadbábku. Snové divadlo Čechova ako avantgardný experiment (2010), Premeny drámy. O stratégiách súčasného písania a inscenovania v priestore nemecky hovoriacich krajín (2008), Medzihry. Nové texty, percepčné a fikčné priestory v divadle, tanci a performancii (2010, spolueditor s K. Pewny a E. Deutsch-Schreiner), Dráma po dráme. Premeny dramatických foriem v Nemecku po roku 1945 (2011, spolueditor s A. Pełkom), Jean Jourdheuil. Prechody (2015, spolueditor s Ch. Schmidt). V súčasnosti vyučuje na univerzitách v Grazi (KUG – Schauspiel), vo Viedni (TFM), v Lipsku (HfMT M. Bartholdy – Dramaturgie) a na Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, pôsobí aj ako vedecký pracovník v Hildesheime (Institut für Medien, Theater und Populäre Kultur).

Darko Lukić, Nemecko/Chorvátsko, je teatrológ, pedagóg a divadelník. Pochádza z Chorvátska a žije v Nemecku. Pôsobil na Vysokej škole divadelných umení v Záhrebe, na Filozofickej fakulte Záhrebskej univerzity, na Karl-Franzens-Universität v Grazi (Rakúsko). Prednášal, učil a viedol workshopy v Brazílii, Bulharsku, Kostarike, Chorvátsku, vo Francúzsku, v Nemecku, Taliansku, Rumunsku, Slovinsku, Španielsku, USA, Spojenom kráľovstve, na Taiwane a vo Venezuele. Bol mentorom a školiteľom v programoch rozvoja publika a rozvoja kapacít v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry Rijeka 2020, pedagógom pre európsky program pre rozvoj publika ADESTE+ a regionálnym koordinátorom EURODRAM. Od roku 2020 je expertom v medziodborovej expertnej skupine pre budovanie kapacít európskych miest kultúry v AEIDL – European Association for Local Development v Bruseli. Je aj certifikovaným školiteľom TQ (Teaching Intelligence – pedagóg pre pedagógov) a tvorcom online e-learningových kurzov. Postgraduálnemu štúdiu sa venoval na Tisch School of the Arts – Newyorskej univerzite, na Inštitúte divadelnej antropológie – Kodanskej univerzite a na Európskej akadémii kultúry a manažmentu v Salzburgu. Titul PhD. v odbore divadelných štúdií obhájil na Záhrebskej univerzite. Pôsobil ako umelecký riaditeľ v Národnom divadle v Sarajeve a v Divadle &TD v Záhrebe. Bol prodekanom Vysokej školy divadelných umení v Záhrebe. Je autorom mnohých publikácií o divadelnom umení, napr. Dráma vojnovej traumy, Divadlo a jeho prostredie divadelné identity, Úvod do divadelnej antropológie a Úvod do aplikovaného divadla.

Informácie k prihláške TU

Prihláška TU.

 

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať Teréziu Bosmanovú na bosmanova@nitrafest.sk alebo +421 940 640 974.

 

partneri:

                  

             

 

podpora: