V4@Theatre Critics Residency je tvorivá platforma pre divadelných kritikov do 35 rokov z krajín strednej a východnej Európy. Projekt vznikol
v roku 2015 z iniciatívy Asociácie Divadelná Nitra v spolupráci s partnermi zo zúčastnených krajín. V priebehu svojho fungovania sa s podporou Medzinárodného vyšehradského fondu a Fondu na podporu umenia neustále rozrastá v počte účastníkov, zastúpených krajín, ako aj lektorov.
Jeho cieľom je rozvoj kritickej reflexie divadla, sledovanie nových tendencií súčasnej tvorby v oblasti scénického umenia a zároveň  zoznámenie sa s analytickými prístupmi, ktoré slúžia na reflexiu neraz špecifických a experimentálnych umeleckých diel. V rámci  rezidenčného pobytu sa skupina vybraných divadelných kritikov aktívne zúčastňuje na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra. Navštevuje predstavenia festivalového programu a priebežne ich analyzuje v rámci stretnutí s lektormi rezidencie. Pobyt účastníkov rezidencie na  festivale sa už od začiatku koná pod vedením uznávaných zahraničných teatrológov a divadelných kritikov Patricea Pavisa (2015‑2018) a Thomasa Irmera (2017, 2018, 2019), Stefana Tiggesa (2019), ktorí pôsobia ako facilitátori tohto interkultúrneho dialógu o súčasnom umení. Pod vedením nemeckého teatrológa Stefana Tiggesa  účastníci rezidencie tento rok sledovali hlavný program Divadelnej Nitry a na pravidelných stretnutiach ho analyzovali. Druhý lektor rezidencie, nemecký divadelný kritik Thomas Irmer, program doplnil svojimi prednáškami.
Projekt V4@Theatre Critics Residency však slúži nielen svojej vzdelávacej funkcii, ale aj ako platforma a priestor pre medzinárodnú kultúrnu výmenu a výmenu informácií o dianí v oblasti scénických umení v regióne strednej a východnej Európy. V závere pobytu sa rezidenti stretli s ďalšími účastníkmi vzdelávacích programov Asociácie Divadelná Nitra na spoločnej reflexii vzhliadnutých inscenácií, v rámci ktorej navyše sprostredkujú kontexty umeleckej tvorby v krajinách strednej a východnej Európy. Kombináciou analytických seminárov reflektujúcich hlavný program festivalu s aktívnou účasťou kritikov na stretnutiach s umelcami poskytol projekt pôdu pre otvorenú diskusiu, ktorá prekročila kontext festivalu a dotkla sa širšieho spoločensko‑politického rámca.
Aktuálneho, v poradí piateho ročníka rezidencie na Divadelnej Nitre sa zúčastnilo 18 divadelných kritikov z jedenástich krajín. Za päťročné fungovanie projekt eviduje viac ako 60 účastníkov. Aj v tomto roku sa na festivale stretli bývalí a aktuálni účastníci rezidencie so zástupcami partnerských inštitúcií a ďalšími divadelnými kritikmi. Okrem rozvoja odborných zručností mladých kritikov tak chceme miniprogramom V4@Networking&Reminiscences vytvoriť platformu pre budovanie spolupráce medzi kritikmi, odbornými časopismi a festivalmi v regióne strednej a východnej Európy a stimulovať tak pole divadelnej kritiky.

účastníci: Anna Ambartsumyan, (RU), Petra Babulicová (SK), Emma Elefánti (HU), Réka Fazakas (RO), Sona Hovhannisyan (AE), Marina Israilova (RU), Miroslava Košťálová (SK), Beáta Kovács (RO), Luka Kurjački (RS), Marek Lollok (CZ), Mariana Matveichuk (UA), Yuliya Makarevich (BY), Marcin Miętus (PL), Siyana Nedyalkova (BG), Bohdana Orleanova (UA), Anna Pavlova (RU), Ida Slezak (PL), Svetlomira Stoyanova (BG)

náhradníci: Marta Bryś (PL), Veronika Holečková (CZ)

partneri:

       

   

             

lektori:
Stefan Tigges, Nemecko
Stefan Tigges je divadelný teoretik. Medzinárodne pôsobí ako pedagóg a výskumný pracovník (napríklad univerzity Bochum, Mainz, Viedeň, Avignon a Rouen) a v súčasnosti dokončuje habilitáciu o divadle režiséra Jürgena Goscha a scénografa a režiséra Johannesa Schütza. Špecializuje sa na súčasné divadlo, činohru a performance art, metodologické prístupy k analýze inscenácií. V rokoch 2009 ‑ 2012 zastupoval Schaubühne Berlin v európskej divadelnej sieti „Prospero“ a pôsobil ako hosťujúci výskumník na Univerzite múzických umení v Grazi (2017 ‑ 2017). Vybrané publikácie zahŕňajú: Von der Weltseele zur Über‑Marionette. Cechovs Traumtheater als avantgardistische Versuchsanordnung (2010); Dramatische Transformationen. Zu gegenwärtigen Schreib‑und Aufführungsstrategien im deutschsprachigen Raum (2008); Zwischenspiele. Neue Texte, Wahrnehmungs‑und Fiktionsräume in Theater, Tanz und Performance (2010); Das Drama nach dem Drama. Verwandlungen dramatischer Formen in Deutschland seit 1945 (2011); Jean Jourdheuil. Grenzgänge (2015).

Thomas Irmer, Nemecko
Thomas Irmer bol šéfredaktorom mesačníka Theater der Zeit, Nemecko (1998 – 2003). V rokoch 2003 – 2006 bol pre festival Berliner Festspiele dramaturgickým poradcom v etape
medzinárodného divadla Spielzeiteuropa (pracoval okrem iných aj pre Roberta Lepage, Johna Jesuruna, Petra Brooka, Williama Forsytha, Heinera Goebbelsa a Franka Castorfa). Vedie
medzinárodné prednášky a diskusie. V súčasnosti pracuje pre rôzne divadelné časopisy (stály redaktor Theater der Zeit a pravidelný prispievateľ do Didaskalie, Szinhaz a Shakespeare in
Norway). V rokoch 2003 až 2012 prednášal na Kennedyho inštitúte Freie Universität Berlin. Je členom viacerých komisií nemeckých a medzinárodných dramatických a divadelných súťaží
a členom ITI Nemecko.

Projekt podporili:

Medzinárodný vyšehradský fond   

Fond na podporu umenia  

 

 

Na stiahnutie