V4@THEATRE Critics Residency 2018 je pokračovaním tradície workshopov pre mladých divadelných kritikov do 35 rokov (od 2015). 7-dňový rezidenčný workshop V4@THEATRE Critics Residency 2018 je tvorivou platformou pre 16 divadelných kritikov z 9 krajín, ktorí budú pracovať pod vedením nemeckého divadelného kritika a teoretika Thomasa Irmera (resp. francúzskeho teatrológa Patricea Pavisa / nemeckého teoretika a kurátora Floriana Malzachera) a zúčastnia sa master class s uznávaným nemecko-libanonským tvorcom Rabih Mrouém. Podmienkou účasti je plynulé ovládanie anglického jazyka. Účastníci rezidencie sa zúčastnia na Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra, navštívia všetky predstavenia v programe festivalu a s mentorom o nich budú diskutovať na pravidelných ranných stretnutiach. Okrem toho sa budú aktívne zúčastňovať na diskusných matiné Raňajky s…, kde okrem iného prednesú prezentácie o stave súčasného scénického umenia vo svojich krajinách. Úlohou účastníkov bude ďalej pripraviť písomnú reflexiu inscenácií z festivalového programu, ktoré budú publikované na webovej podstránke V4@THEATRE, prípadne v slovenských a zahraničných odborných periodikách (napríklad kod, Svět a divadlo a iné). Prezentácie účastníkov rezidencie budú prístupné verejnosti – divadelným profesionálom a študentom. CIEĽOM projektu je prispieť k rozvoju kritickej reflexie súčasného divadla v regiónoch strednej a východnej Európy, podporiť výmenu poznatkov medzi zúčastnenými krajinami a zvýšiť mieru komunikácie a kontaktov medzi kritikmi daného geografického priestoru.

 

PARTNERI: Institut umění – Divadelní ústav, Praha, ČR; Divadelný ústav Zbigniewa Raszewského, Varšava, PL; Trafó – Dom súčasného umenia, Budapešť, HU; Divadelný ústav, Bratislava, SK; Centrum pre kultúru v Lubline – Eastern European Performing Arts Platform, Lublin, PL (pre krajiny UA, BY, MD, RS, RO). Predpokladaný partner na základe podanej žiadosti o grant: Medzinárodný vyšehradský fond. PRÍNOS: Projekt podporí 16 mladých divadelných kritikov z 9 krajín a poskytne príležitosť pre ich profesijný rozvoj na začiatku kariéry. Pre slovenské prostredie predstavuje projekt prínos v oblasti výmeny informácií so zahraničím, najmä však s krajinami, s ktorými bežne nekomunikujeme, a tiež diskusiu na závažné témy súvisiace so spoločensko-politickou situáciou v jednotlivých krajinách. Tiež ide o príležitosť získať medzinárodnú reflexiu festivalu a konzultantov do budúcnosti. Mentori rezidencie sú renomované a inšpiratívne osobnosti divadelnej kritiky, ale tiež z praxe. Nemenej významným prínosom je už samotná účasť zahraničných kritikov na MF Divadelná Nitra, ktorý má v programe zastúpené aj slovenské inscenácie, t. j. projekt zvyšuje povedomie o súčasnom slovenskom divadle do širšieho regiónu.