(výskum → reflexia → výskum)

spracovanie a sprístupnenie
archívnych materiálov
asociácie divadelná nitra

 

Asociácia Divadelná Nitra od r. 1992 (27 rokov) zhromažďuje dokumenty a materiály z rovnomenného medzinárodného festivalu, čím a vznikol neformálny, no veľmi cenný archív. Vzácny je najmä preto, lebo mnohé zahraničné scénické diela boli na Slovensku uvedené výhradne na festivale Divadelná Nitra, takže archív asociácie je v slovenskom prostredí exkluzívnym zdrojom informácií o nich.

Projekt OTVORENÉ ARCHÍVY Divadelnej Nitry (výskum → reflexia → výskum) sa začal v apríli 2018 výskumnou etapou. Spočívala v sumarizácii, inventarizácii a systematizácii predmetov archívu. Nasledovala príprava konceptu digitalizácie archívu a konceptu webovej stránky potrebnej na zverejnenie dát, teda na ich sprístupnenie verejnosti. Nevyhnutnou súčasťou bolo personálne zabezpečenie projektu a finančný a realizačný plán. Uvedené výskumné a prípravné práce napokon viedli k samotnej realizácii projektu tak, aby zodpovedala výstupom uvedeným v záväzných výstupoch projektu, ktoré sa splnili nasledovne:

Výsledkom výskumu predmetných archívnych dát je SÚBOR MATERIÁLOV o hlavnom programe Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra z celého obdobia existencie festivalu, teda z rokov 1992 až 2018. Konkrétny obsah:

> súpis 398 inscenácií,

> súpis 458 autorov hier

> súpis 438 režisérov

> súpis 371 fotografií inscenácií a 258 fotografií režisérov

> súpis 192 textov hier v rôznych jazykových mutáciách – vždy slovenčina a angličtina, prípadne pôvodný jazyk

> súpis 70 videonahrávok inscenácií za posledných 5 rokov, to znamená za roky 2013 až 2018

> Celkovo ide o spracovanie dát z inscenácií divadelných kultúr z 34 krajín Jednotlivé dokumenty a materiály boli uložené v úložisku dát.

So zámerom poskytnúť spracované dáta verejnosti na použitie v duchu stanoveného projektu bolo zásadným cieľom naprojektovanie a vytvorenie samostatnej webovej stránky Otvorené archívy. Z hľadiska dostupnosti informácií a jednoduchej orientácii v nich bola dôležitou etapou realizácie projektu príprava štruktúry stránky tak, aby bola prehľadná, zrozumiteľná, aby poskytovala možné maximum informácií a aby zároveň spĺňala klasické súčasné štandardy vo webových technológiách. K tomu slúžilo vytvorenie databázy, ktorá vzájomne prepája jednotlivé druhy materiálov a umožňuje ľahkú orientáciu a vyhľadávanie informácií.

Webová stránka ako najvýraznejší výstup projektu Otvorených archívov vznikla podľa plánu a koncepcie a obsahuje všetky materiály, ktoré boli spracované pre zverejnenie.

Časť archívu je sprístupnená on-line (súpisy inscenácií, texty z festivalových katalógov o inscenáciách, texty o režiséroch, zoznamy tvorivých tímov k jednotlivým inscenáciám, fotografie z inscenácií). Druhá časť je určená na štúdium na mieste, teda v sídle asociácie (videonahrávky a texty inscenácií), a to z dôvodu dodržiavania autorského zákona.

Spustenie webovej stránky bolo avizované prostredníctvom komunikačných prostriedkov asociácie, a pretože samotný vznik projektu vychádzal z požiadaviek odbornej obce, začali sa výstupy projektu okamžite používať v praxi.