Ambíciou Asociácie Divadelná Nitra je aj pestovanie vzťahu mladých ľudí ku kultúre a umeniu. Okrem rôznych vzdelávacích projektov, ktoré ponúkajú mladému divákovi možnosť nahliadnuť hlbšie do organizácie Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra a rozšíriť si obzory v oblasti súčasného performatívneho umenia, ponúkame mladým ľuďom možnosť aktívnej participácie na organizácii festivalu a aktivitách samotnej asociácie.

Asociácia sa v rámci spolupráce s mladými ľuďmi snaží sústreďovať najmä na ich pozitívne motivovanie a inšpirovanie k dobrovoľníckej práci počas festivalu aj počas roka. S touto snahou súvisí propagácia myšlienky dobrovoľníctva ako hodnoty prospešnej pre organizáciu či komunitu, v ktorej dobrovoľník pôsobí, zároveň dobrovoľnícka práca obohacuje a rozvíja sociálne, etické a kultúrne hodnoty človeka, ktorý dobrovoľnícku prácu z vlastnej vôle vykonáva. Cieľom asociácie je systematicky rozvíjať zručnosti mladých ľudí a podporovať v nich myšlienku dobrovoľníctva.

PRAX

Snahou asociácie je rozšíriť teoretické vedomosti študentov získané v škole o praktické poznatky z fungovania kultúrnej organizácie. Získavajú informácie a skúsenosti z oblasti kultúry, divadelného umenia a kultúrnej politiky v domácom aj medzinárodnom kontexte, zoznamujú sa s metódami práce v oblasti manažmentu, marketingu, public relations, propagácie, programovania, divadelnej estetiky, divadelnej kritiky, kultúrnej politiky, prekladov a tlmočenia.

Dobrovoľníci a mládež