Šestnásť vybraných študentov z katedier réžie a dramaturgie, divadelných štúdií a divadelného manažmentu Vysokej školy múzických umení, z Katedry dramaturgie, réžie a teatrológie Akadémie umení v Banskej Bystrici a Janáčkovej akadémie umení v Brne počas piatich dní navštevovalo predstavenia hlavného programu festivalu, stretávalo sa s lektormi Jánom Šimkom a Dášou Čiripovou – členmi zahraničnej dramaturgickej rady festivalu, aby sa bližšie zoznámili nielen s fungovaním festivalu a s výberom inscenácií, ale nazreli aj do ich „zákulisia“. Lektori so študentmi analyzovali dramatický text a divadelné inscenácie, diskutovali s tvorcami a účinkujúcimi hercami počas ranných festivalových diskusií Raňajky s…

Na jednotlivých aktivitách neformálneho vzdelávania boli prítomní aj tvorcovia inscenácií, divadelní teoretici, kritici a praktici, čo umožnilo študentom získať prehľad o súčasných tendenciách svetového divadla. Exkluzívne mali možnosť zúčastniť sa aj na masterclass iného projektu Asociácie – V4@Theatre Critics Residency, ktorúviedol nemecký teatrológ Thomas Irmer.

Počas festivalu projekt Ako na divadlo paralelne prebiehal aj vo svojej tradičnej forme, ktorá sa koná bežne počas roka už desiaty rok. Po jarných častiach s inscenáciami Divadla Andreja Bagara Dobro a Jánošík sa počas festivalu tvorivé dielne, diskusia s tvorcami a teoretikmi počas dvoch dní za účasti nitrianskych stredných a vysokých škôl sústredili na inscenáciu hlavného programu festivalu Divadelná Nitra 2017 Zvizdaľ [Černobyľ tak ďaleko, tak blízko] belgického súboru BERLIN. Študenti, vopred vybavení študijným materiálom, si pozreli prípravu scény, či dokumentárny film k téme inscenácie a stretli sa aj s tvorcami inscenácie. Oboma dňami ich lektorsky sprevádzala slovenská divadelná kritička Martina Mašlárová, súčasťou programu bolo aj aktívne zapájanie študentov pri interaktívnej prednášky na tému technológií v divadle s lektorom, režisérom Patrikom Lančaričom, tvorivé dielne viedla scénografka Dáša Krištofovičová.