Umenie je každodennou a dôležitou súčasťou života každého človeka. Prináša nové podnety a spôsoby uvažovania o svete, poukazuje na celospoločenské problémy, ktoré často karikuje. Potreba poznať a pochopiť umelecký jazyk sa stáva nástrojom lepšieho porozumenia svetu okolo nás. Dôležitým faktorom je nielen poznanie inej kultúry a jej spôsobov vyjadrenia, ale najmä pochopenie umeleckých hodnôt národnej kultúry. Do popredia vystupuje nevyhnutnosť pochopiť umelecký jazyk a prostriedky na zobrazenie sveta, ktoré nám ukazujú smerovanie spoločnosti.

Projekt Ako na divadlo realizuje Asociácia Divadelná Nitra ako celoročný projekt zameraný na neformálne vzdelávanie o divadle už od roku 2008; v roku 2020 ide teda o 12. ročník. Pri práci s publikom sa venuje najmä študentom stredných a vysokých škôl z rôznych miest Slovenska aj širokej verejnosti. Projekt Ako na divadlo 2020 tvoria štyri samostatné časti, ktorých zámerom je osloviť rôzne cieľové skupiny prostredníctvom rôzneho spektra aktivít. Počas Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra sa koná druhá časť projektu:

 

Ako na divadlo – študijný pobyt na divadelnom festivale / Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra

 

V tomto roku sa na študijnom pobyte okrem účastníkov z Divadelnej fakulty VŠMU zúčastnia aj študenti Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Počas šiestich festivalových dní navštívia 10 predstavení hlavného programu festivalu. Súčasťou ich programu budú pravidelné stretnutia pod vedením slovenského teatrológa a divadelného kritika Miroslava Ballaya a diskusie s tvorcami inscenácií. Stretnú sa aj so skupinou mladých zahraničných divadelných kritikov a lektorov z projektu Asociácie Divadelná Nitra V4@Theatre Critics Residency, čo im umožní konfrontovať sa s iným videním umeleckej výpovede a zoznámiť sa s aktuálnymi trendmi výskumu súčasného divadla.
V rámci tohtoročného projektu Ako na divadlo sa na jar 2020 uskutočnila online diskusia účastníkov a Martina Pšeničku o inscenácii Divadla Andreja Bagara v Nitre Veľký zošit.
Ďalšími časťami projektu sú Ako na divadlo v Nitre, Ako na divadlo – Cesty za divadlom a Ako na divadlo – prednášky a diskusie O súčasnom divadle. V rámci Ciest za divadlom sú v pláne návštevy Divadla Pôtoň v Bátovciach, Slovenského komorného divadla v Martine a Slovenského národného divadla v Bratislave, ako aj návšteva výstavy Divadelného ústavu Divadelné storočie – stopy a postoje, venovanej 100. výročiu slovenského profesionálneho divadla. Jednotlivé vybrané inscenácie a aktivity v týchto divadlách poukazujú na rôznorodosť súčasnej inscenačnej praxe v kontexte slovenskej tvorby. Pandemická situácia si vyžiadala presun častí projektu do on-line priestoru, čím sa nahradili cesty za divadlom. Rovnako sme prispôsobili aj výber inscenácii. Jednou z „ciest za divadlom“ bola inscenácia Masterpiece v réžii Slávy Daubnerovej.

Jedným z výstupov študijného pobytu sú recenzie vybraných inscenácií MF DN 2020:

Marie Bernardová: O MF Divadelná Nitra 2020 

Marie Bernardová: O inscenácii Norma

Gaslingerová: O inscenácii Tajomstvo oceánu

Juraj Hajnal: O inscenácii Dom

Martina Havierová: O inscenácii Zimná cesta

Katarína Jungová: O inscenácii Norma

Miroslava Košťálová: O inscenácii Dom

Katarína Krokošová: O inscenácii Ľúbim ťa…

Katarína Krokošová: O MF Divadelná Nitra 2020

Barbora Mokošová: O inscenácii Kocúr v čižmách

Adam Nagy: O inscenácii Zimná cesta

Katarína Veselá: O inscenácii Norma

 

Miroslav Ballay je absolventom odboru psychológia a estetika na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre. Od roku 2004 pôsobí na Katedre kulturológie Filozofickej fakulty UKF, ktorú aktuálne vedie. Od roku 2002 vedie Študentské divadlo VYDI pri Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, ktoré sa autorsky zameriava predovšetkým na kolektívnu tvorbu. Zároveň pôsobil ako člen odborných porôt krajských a celoštátnych postupových prehliadok amatérskeho divadla na Slovensku (Tlmačské činohranieZlatá priadkaScénická žatva). Publikuje vedecké štúdie a kritiky vo viacerých časopisoch a magazínoch Slovenské divadlokød – konkrétne o divadleVLNAJaviskoSaltoTanec a iné. Od roku 2018 je hlavným redaktorom internetového kulturologického časopisu Culturologica Slovaca. Je členom Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov A.I.C.T./I.A.T.C. a Akadémie divadelných tvorcov.

S podporou:

 

Partneri: