Sloboda a nezávislosť umeleckých prejavov sa spája nielen so širokou paletou možností a foriem umeleckého vyjadrenia autorov, ich videnia sveta a reprodukovania reality. Takýto pomyslený kaleidoskop výrazových prostriedkov nachádzame v rôznych druhoch umenia a stávajú sa súčasťou každodennosti. Potreba vnímavosti a čítania umeleckých prejavov sa tak stáva jednou z dôležitých schopností pre reflexiu sveta okolo nás aj súčasného európskeho divadla. Porovnávanie a analyzovanie videného by sa malo stať základným pilierom vnímania spoločnosti.
Divadelná Nitra svojím programom prináša zážitok nielen pre náročného diváka, ale ponúka priestor aj pre rozšírenie pohľadu na možnosti spracovania a zobrazenia dôležitých kultúrno‑spoločenských otázok. Rozličnosť zobrazenia slobody, ktoré prináša téma 28. ročníka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra, si žiada vnímavosť a otvorenosť voči názorovej, hodnotovej odlišnosti. Neformálne vzdelávanie ponúka platformu na vzájomnú konfrontáciu a hľadanie spôsobov, ako pochopiť a vnímať nielen umelecké prejavy.

Ako na divadlo realizuje Asociácia Divadelná Nitra ako celoročný projekt zameraný na neformálne vzdelávanie o divadle už od roku 2008. Pri práci s publikom sa venujeme najmä študentom stredných a vysokých škôl z rôznych miest Slovenska aj širokej verejnosti. Ako na divadlo 2019 tvoria štyri samostatné časti, ktorých zámerom je osloviť rôzne cieľové skupiny prostredníctvom rôzneho spektra aktivít. Počas Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra sa koná druhá časť projektu.

Ako na divadlo – študijný pobyt na divadelnom festivale / Medzinárodnom festivale Divadelná Nitra

Pokračovanie úspešnej časti projektu sa odohrá aj počas 28. ročníka festivalu, keď vybraní študenti z VŠMU (12) a Akadémie umení v Banskej Bystrici (3) počas šiestich festivalových dní navštívia 10 predstavení hlavného programu festivalu. Súčasťou ich programu budú pravidelné stretnutia s lektorom Martinom Pšeničkom, s ktorým budú analyzovať videné inscenácie, diskutovať s tvorcami a hercami na ranných Artists talks… Počas pobytu sa študenti stretnú aj so skupinou zahraničných kritikov v rámci projektu V4@Theatre Critics Residency a zahraničnými lektormi, ako aj účastníkmi Diváckej dramaturgickej rady Medzinárodného projektu Be SpectACTive!, čo im umožní konfrontáciu s iným videním umeleckej výpovede. Tieto stretnutia im pomôžu prehĺbiť si poznatky o súčasných tendenciách a inscenačných praktikách svetového divadla.
Dvanásty ročník projektu Ako na divadlo je nielen obohatený o cesty za divadlom, v rámci ktorých sme navštívili Štátnu operu Banská Bystrica, ale naďalej v ňom smerujeme k nabádaniu publika zamýšľať sa a klásť si otázky nielen o inscenáciách, ale aj o svete, ktorý zobrazujú. Jednotlivé vybrané inscenácie a aktivity poukazujú na rôznorodosť v súčasnej inscenačnej praxi najmä v kontexte Európy. Ďalšími časťami projektu Ako na divadlo 2019 sú Ako na divadlo v Nitre, Ako na divadlo – Cesty za divadlom a Ako na divadlo – prednášky a diskusie O súčasnom divadle.

Martin Pšenička – vyštudoval teatrológiu na Filozofickej Fakulte Masarykovej Univerzity v Brne. V rokoch 2004 − 2008 pôsobil na Saskatchewanskej univerzite v kanadskom Saskatoone, kde sa venoval dizertačnej práci. Od roku 2007 prednáša na Katedre divadelnej vedy FF UK v Prahe a od r. 2017 ju vedie. Od roku 2011 pôsobí ako redaktor Divadelní revue, Kabinet pro studium českého divadla, Institut umění – Divadelní ústav Praha. Externe spolupracuje s Katedrou autorskej tvorby a pedagogiky DAMU. Venuje sa problematike analýzy divadelného predstavenia, teórii divadla a povojnovému alternatívnemu divadlu.

Podrobnejšie o projekte TU.

 

Partneri: