Ciele

 • prezentovať kvalitné európske divadlo – netradičné, hľadačské, inšpiratívne
 • oboznamovať s dielami, osobnosťami a tendenciami súčasného slovenského divadla
 • vyhľadávať a prezentovať nové mená tvorcov – „vychádzajúce hviezdy“
 • prinášať aktuálne témy, príťažlivé formy, nové tendencie
 • pokračovať v realizácii konzekventnej dramaturgie hlavného programu a z nej vyplývajúcej jasne artikulovanej a mediálne zaujímavej témy
 • prekračovať hranice žánrov, zapájať do programu diela iných druhov umenia (film, literatúra, hudba, výtvarné umenie, rozhlas)
 • poskytovať príležitosť pre prezentáciu regionálnej kultúry – tvorby pre dospelých i pre deti
 • pokračovať v realizácii dlhodobého programu neformálneho vzdelávania pre mladých ľudí a výchovy k dobrovoľníctvu

Zámery

 • rozvíjať kultúrnu výmenu v rámci Európy
 • pôsobiť inšpiratívne v slovenskom divadelnom a kultúrnom prostredí, prispieť k rozvoju možností prezentácie slovenskýchdivadiel a slovenskej kultúry vôbec
 • podnecovať a provokovať tvorcov, kultúrnych operátorov i návštevníkov festivalu
 • podporovať rozmanitosť druhov umenia, metód umeleckej tvorby a jej vnímania
 • pestovať vkus, fantáziu, empatiu, lásku ku kráse, toleranciu k inakosti
 • orientovať sa na mladých ľudí, vyhľadávať menšinového diváka, no zároveň „otvoriť chrám umenia“ väčšine a tým zvýšiť záujem širokej verejnosti aj médií o kultúru a umenie
 • permanentne vytvárať protiváhu konzumnej kultúre, upevniť povesť festivalu ako dôležitej platformy polemickej k tradičnému a komerčnému umeniu
 • prispieť k rozvoju osobnosti človeka a zvýšiť kvalitu jeho života.