Postup tvorby festivalového programu

Medzinárodný festival Divadelná Nitra je výberovou nesúťažnou prehliadkou európskeho divadelného umenia s dôrazom na činohru, s presahom do tanečného, výtvarného a hudobného umenia, literatúry a filmu. Diela do programu navrhujú kurátori na základe stanovených kritérií, témy ročníka a vlastného vyhľadávania, ako aj konzultácií s odborníkmi z rôznych krajín. V roku 2019 sa na výbere časti hlavného programu podieľala aj Divácka programová rada projektu Be SpectACTive! Výber sa prerokúva a schvaľuje na zasadnutiach kurátorov a vedenia festivalu.

Festivalový program tvoria diela zaraďované výhradne na základe oficiálneho pozvania od festivalu, nie na základe požiadania či prihlásenia sa súboru alebo umelca. To však nevylučuje možnosť ponúknuť festivalu svoje dielo (inscenáciu, performanciu, výstavu, koncert, film, workshop), poskytnúť stručnú informáciu o ňom, trailer alebo celý záznam inscenácie. Festival si však vyhradzuje právo komunikovať len s tým záujemcom, ktorý zodpovedá kritériám pre výber do programu.

Hlavný program Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2019 sa uzatvára do koncamája 2019, sprievodný program do polovice júla 2019. Téma 28. ročníka festivalu: Podoby slobody

 

Kurátor zahraničnej časti hlavného programu 2019

Ján Šimko, spolupráca: Dáša Čiripová, Ján Balaj

Kurátorka slovenskej časti hlavného programu 2019
Júlia Rázusová

Kontakt na posielanie ponúk do hlavného programu:

Anna Šimončičová – anna(zavináč)nitrafest.sk

Kontakt na posielanie ponúk do sprievodného programu:
Lucia Valková – valkova(zavináč)nitrafest.sk