Medzinárodný festival Divadelná Nitra patrí medzi najväčšie divadelné festivaly a najvýznamnejšie kultúrne podujatia na Slovensku. Za 30 rokov existencie sa stal dôležitou platformou na prezentáciu európskeho scénického umenia a rozvoj kritického myslenia, príkladom práce s publikom, marginalizovanými skupinami a dobrovoľníkmi. Vybudoval si pozíciu doma i v medzinárodnom prostredí. Inšpiruje neustálym napájaním sa na progresívne tendencie súčasného umenia, životaschopnosťou prekonávajúcou existenčne nepriaznivé podmienky a obnovovaním kreatívneho potenciálu svojich tímov.

Jednou z integrálnych súčastí festivalu od jeho prvopočiatku je téma.

Témou i mottom tohtoročnej jubilejnej, tridsiatej Divadelnej Nitry sú PRESAHY.

Žijeme dobu, ktorá nám nečakane a kruto odhaľuje hranice možností – spoločnosti, politiky, vedy, viery, umenia i nás samých.

Dobu, ktorá je skúškou našej schopnosti obhájiť svoje predstavy a ciele, vzdať sa nepodstatného, ale aj najcennejšieho, nepodľahnúť strachu, beznádeji, násiliu a lži, objavovať nové formy komunikácie, nové podoby solidarity.

Dobu, ktorá zviditeľňuje hodnoty, najmä cenu života a obetí v prospech jeho záchrany.

Dobu, ktorá nás doviedla na okraj zmaru, aby sme si uvedomili, čo sme stratili a o čo ešte môžeme prísť – ide o fungujúcu spoločnosť, dôveru v autority, úplnú rodinu, čisté životné prostredie…

Mnohé z toho, čo dnes prežívame, presahuje ľudské chápanie, dotýka sa ďalekej budúcnosti. Mnohí z nás prekračujú svoje limity, prepájajú rôzne kontexty a rozmery bytia. Presahy sú prostriedkom aj cieľom:

* presahy – ako činy, ktoré stierajú hranice a vzdialenosti medzi ľuďmi, kultúrami, komunitami a umožňujú mať spoločné idey;

* presahy – ako javy, ktoré presahujú človeka, jeho chápanie, zvyklosti, obrazotvornosť či ľudské dimenzie vôbec;

* presahy – ako danosti človeka, ktorý prekračuje svoje limity, načiera na dno svojich síl, siaha po vzdialených métach, prevyšuje svoje okolie, presahuje svoju dobu;

* presahy – ako prepojenia medzi minulosťou a prítomnosťou, životnými osudmi jednotlivca a dejinnými udalosťami, rozmerom osobným a spoločenským, priestorom privátnym a verejným;

* presahy – ako pridaná hodnota ľudského myslenia, prekrývanie a vzájomné obohacovanie sa profesií, ako načretie do iných kontextov – kultúrnych, vzdelávacích, sociálnych, politických, geografických, environmentálnych, biologických;

* presahy – ako mix žánrov a druhov, prekračovanie hraníc proveniencie, prelínanie slohov, vzájomné prestupovanie tvarov, farieb a materiálov, vstup objektu do prostredia, intervencia inovatívnosti do tradicionalizmu;

* presahy – ako prechod medzi fyzickým jestvovaním a duchovným životom, prízemnosťou a vznešenosťou, vedomím a nevedomím, večnosťou a zabudnutím.