Program 30. Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2021 pripravil spoločne s riaditeľkou festivalu Darinou Károvou tím kurátorov hlavného programu a dramaturg sprievodného programu.

Martina Vannayová, kurátorka programu zahraničných divadiel
Mgr. Martina Vannayová vyštudovala v roku 2001 divadelnú vedu a teóriu tanca na VŠMU v Bratislave. V rokoch 2006 a 2007 absolvovala štipendijné pobyty v Nemecku (DAAD, Robert Bosch Stiftung). Pracovala ako odborná redaktorka v Divadelnom ústave a dramaturgička rozhlasových hier v Slovenskom rozhlase. Od roku 2014 je v slobodnom povolaní a venuje sa odbornej redakcii kníh, prekladu a dramaturgii. Pre berlínske vydavateľstvo Theater der Zeit spoluzostavila antológie Durchbrochene Linien. Zeitgenössisches Theater in der Slowakei (2007), Landvermessungen : Theaterlandschaften in Mittel-, Ost- und Südosteuropa (2008), Parallele Leben = Parallel Lives : Ein Dokumentartheaterprojekt zum Geheimdienst in Osteuropa (2014). Preložila viacero odborných textov a divadelných hier z nemčiny a zo slovinčiny (napr. D. Loher, N. Haratischwili, B. Studlar, R. Schimmelpfennig, S. Semenič). Ako kurátorka zahraničného programu spolupracuje s Medzinárodným festivalom Divadelná Nitra od roku 2004.

 

Karol Mišovic, kurátor programu slovenských divadiel
Doc. Mgr. art. Karol Mišovic, PhD., ukončil v roku 2012 magisterské a v roku 2015 aj doktorandské štúdium teórie a kritiky divadelného umenia na DF VŠMU v Bratislave. Venuje sa predovšetkým výskumu dejín slovenského divadla s dôrazom na réžiu a herectvo dvadsiateho storočia. Publikuje recenzie a odborné články. Podieľal sa na vzniku viacerých vedeckých projektov či zborníkov z pozície koordinátora, editora alebo autora odborných teatrologických štúdií. V roku 2016 mu vyšla knižná monografia Javiskové osudy, v ktorej sa zaoberá históriou slovenského ženského herectva s osobitným zameraním na Máriu Prechovskú, Evu Kristinovú, Vieru Strniskovú, Zdenu Gruberovú a Evu Polákovú. V roku 2019 publikoval monografiu Sone Valentovej Cesta herečky. Je spoluautorom kolektívnych monografií Dejiny slovenského divadla I. (do roku 1948) a Dejiny slovenského divadla II. (1948 – 2000). V rokoch 2012 – 2019 pracoval v Divadelnom ústave, od roku 2019 je vedeckým pracovníkom Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV. Od roku 2016 je interným pedagógom na Katedre divadelných štúdií DF VŠMU, kde prednáša dejiny slovenského a českého divadla.

 

 

 

 

Ján Šimko, kurátor programu zahraničných divadiel
Mgr. Ján Šimko, PhD., je od roku 2004 dramaturgom zahraničného programu Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra, kde ako kurátor vytvoril medzinárodné projekty middentity a Paralelné životy. Vyštudoval divadelnú vedu na DF VŠMU a psychológiu (Mgr.) a estetiku (PhD.) na FiF UK v Bratislave. Absolvoval stáže na FF UK v Prahe. V súčasnosti pôsobí ako vedúci Katedry divadelných štúdií DF VŠMU. Od roku 1999 je divadelným redaktorom časopisu Vlna a vydavateľstva Drewo a srd. Tvorí autorské inscenácie v divadlách na Slovensku (Štúdio 12 v Bratislave, Stanica Žilina-Záriečie, Tabačka Kulturfabrik v Košiciach, Štátne divadlo Košice) a v Česku (pražské Divadlo Komedie a A-Studio Rubín, Činoherní studio města Ústí nad Labem, Divadlo J. K. Tyla v Plzni). Venuje sa aj rozhlasovej tvorbe (RTVS). Jeho inscenácie a rozhlasové realizácie boli ocenené doma i v zahraničí (Grand Prix Nová dráma/New Drama, Grand Prix Nova Bukurešť, Prix Europa Berlín). Prekladá z anglického a nemeckého jazyka.

 

 

Miroslav Zwiefelhofer, dramaturg sprievodného programu
Mgr. art. Miroslav Zwiefelhofer absolvoval divadelnú vedu na DF VŠMU v Bratislave v roku 2011. V rokoch 2010 – 2014 bol členom rady pre zahraničné divadlo MF Divadelná Nitra. Bol aj členom dramaturgickej rady festivalu Nová dráma/New Drama (2013) a ako porotca sa zúčastňuje na prehliadkach ochotníckeho divadla. Venuje sa divadelnej kritike, recenzie uverejňuje v napríklad v časopise kød – konkrétne o divadle, na internetových portáloch mloki.sk, monitoringdivadiel.sk, externe spolupracuje s portálom aktuality.sk. Spolupracoval aj s RTVS (Rádio FM, Rádio Devín). Autorsky spolupracoval na publikáciách 3 x S : zborník prednášok o inscenáciách 21. storočia (2015), Deti revolúcie (2010), Divadlo Andreja Bagara v Nitre : 70 (2019). V rokoch 2010 – 2015 bol projektovým manažérom, neskôr dramaturgom Štúdia 12, v roku 2013 dramaturgom festivalu autorského divadla Pro-téza. Od roku 2020 je dramaturgom sprievodného programu MF Divadelná Nitra, s ktorým spolupracuje aj ako komunitný manažér projektu Be SpectACTive! Je správcom knižničného fondu DAB v Nitre a programovým koordinátorom tímu EHMK Nitra 2026.