Územie étos – o téme, august 2020

Keď sme na jeseň 2019 koncipovali tému 29. ročníka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra, netušili sme, akú silu a naliehavosť jej dodá jar 2020. 

Zrazu sme sa všetci ocitli na tom území, „území étos“. Riešili sme otázky svojho životného priestoru, ochrany súkromia, hraníc intimity, vzťahov v rodine, generačnej príslušnosti, významu vzdelania a kultúry mimo systému vzdelania a kultúry a nečakane aj otázky základnej materiálnej existencie a fyzického prežitia.

Pýtali sme sa, kde sa podejú tí, ktorí nemôžu „zostať doma“, pretože domov nemajú.

Uvažovali sme nad tým, či prísna ochrana istých vekových skupín pred nákazou neznamená ich diskrimináciu alebo diskrimináciu tých ostatných.

Desila nás skutočnosť izolácie starých a chorých od ich blízkych, ako aj predstava, že ich ani v ich najťažších hodinách nebudeme môcť držať za ruku.

Pociťovali sme vďačnosť voči všetkým, ktorí nám poskytujú služby, ochranu, starostlivosť a pomoc. Lebo nás zaskočila vlastná odkázanosť na iných.

Predstavovali sme si, akú dilemu musia prekonávať lekári a zdravotnícky personál, ak sa rozhodujú, komu poskytnú život zachraňujúci prístroj a komu nie.

Obávali sme sa, či presun veľkej časti komunikácie do online priestoru neznamená stratu intimity, kvality správania a najmä ohrozenie našich dát a osobných údajov – ale aj skúšku mravnej integrity detí a mladých ľudí či nezvratnú zmenu ich mentálneho nastavenia.

Boli sme fascinovaní možnosťami využívania moderných technológií – od simultánnych online koncertov, konferencií a divadelných predstavení cez zásahy etických hackerov až po sledovanie zločincov či ľudí v karanténe cez mobily alebo biometriu tváre.

Spoznávali sme kapacity aj limity vzdelávania cez internet, vlastné domovy sme menili na školské učebne a objavovali sme nečakané rozmery rodičovstva – ale aj prudký rast domáceho násilia.

Udivovala nás kreativita umelcov, ktorí stratili možnosť prezentácie svojej tvorby na verejnosti a zrazu hľadali nové, nepoznané formy a územia komunikácie s publikom.

A uvažovali sme nad tým, či si táto spoločnosť dostatočne uvedomuje, čo všetko sa stane, aké segmenty a profesie to postihne, keď sa prestanú hrať predstavenia, skúšať nové inscenácie, nakrúcať filmy a seriály, vydávať knihy, organizovať výstavy, koncerty a festivaly.

Znížením svojej spotreby a poklesom celkovej výroby sme na istý čas pomohli životnému prostrediu, no jeho ochrana už nie je našou prioritou. Staráme sa väčšmi o vlastné prežitie ako o prežitie planéty.

Mnohí v dôsledku finančných strát prišli a ešte prídu o zamestnanie, hľadáme si inú prácu ako zdroj obživy pre seba a svoju rodinu. A rozmýšľame nad tým, aké výhody majú v tejto kritickej dobe naozaj bohatí ľudia.

Skrátka, všetci sme boli konfrontovaní so zaužívanými morálnymi zásadami a etickými princípmi, s vlastnými predstavami o dobre a zle – všetci sme sa dotkli hraníc územia étos.

Uplynulo niekoľko mesiacov. Svet, zdá sa, sa vracia do normálu. No už nič nebude ako predtým.

Poslaním umenia je anticipovať spoločenské deje, zachytávať stav morálky, skúmať povahu a činy človeka. A podať o tom správu. Správu, ktorá preklenie čas a prinesie svedectvo z inej doby či iného priestoru.

Je žiaduce, aby túto správu dostalo čo najviac ľudí. Dnes to však už nie je také samozrejmé. Rušenie premiér, predstavení a festivalov z hodiny na hodinu vytvorilo historický precedens. U tvorcov, organizátorov, ale aj u divákov.

Za doterajších 28 ročníkov Divadelnej Nitry sme mnoho ráz zažívali situácie, ktoré vyžadovali nasadenie označované dnešnou terminológiou ako krízový manažment. Niekedy z politických, zväčša z finančných dôvodov. Neštátny neziskový projekt v kultúre to na Slovensku vždy mal a stále má ťažké.

Netušili sme však, že príde rok 2020, ktorý prinesie totálnu neistotu vo všetkom. A v rôznych etapách inú. Či stihneme po odznení zákazu festival pripraviť. Či naň získame dostatok financií, resp. či nezlyhajú aj zdroje už prisľúbené. Hostí z ktorých krajín môžeme vôbec pozvať, keďže musíme mať v programe aj zahraničie, aby sme splnili podmienku jedného z donorov. Aká bude proporcia hlavného programu v interiéri a sprievodného zväčša vonku. Aké hygienické opatrenia musíme zaviesť. Ako ich priebežne aktualizovať. Akú zodpovednosť prevziať ako organizátor podujatia. Aké je aktuálne povolené sedenie a koľko miest v sálach môžeme vlastne predávať. A prídu vôbec diváci? Nebudú sa báť? Nebudú im prekážať všetky opatrenia obmedzujúce zážitok z predstavení či koncertov? A napokon, čo ak sa epidemická situácia zhorší a festival nebude?

Vo chvíli, keď píšem tieto riadky, nie je nič isté. Ani záujem obecenstva o väčšie podujatia, ako sú festivaly či premiéry, kde sa zhromažďuje viac ľudí na jednom mieste, nota bene v interiéri, ani možnosť usporadúvať verejné kultúrne podujatia. Už sme to zažili, a preto sme v nádejach opatrní.

Napriek tomu sme sa rozhodli, že Divadelnú Nitru usporiadame, a to v pôvodnom, už skoro 30 rokov obvyklom termíne, lebo: 1. Nechceme vypadnúť z vedomia verejnosti. 2. Chceme poskytnúť príležitosť na prezentáciu predovšetkým slovenským tvorcom, ktorí v dôsledku koronakrízy o veľa prišli. 3. Chceme priniesť vám, teda svojmu publiku, radosť zo stretávania sa s umením a dokázať, že bez umenia človek žiadnu krízu neprežije.

Preto sme pripravili program, v ktorom majú slovenské divadelné súbory väčšie zastúpenie ako zahraničné (stále sme medzinárodný festival) a kde dávame priestor miestnej kultúre, ale aj tým, ktorí poskytujú služby – technikom, tlačiarňam, hotelom, reštauráciám. Aj to je v dnešnej dobe dôležité, takpovediac etické.

A veríme, že festival bude. Že sa stretneme na území étos.

Prinajhoršom zostanú len otázky:

Ako sa nám pri všetkých týchto problémoch a procesoch darí dodržiavať istú spoločenskú morálku, etický kódex v povolaní či osobné mravné zásady?

Čo je pre každého z nás tým ÚZEMÍM ÉTOS, ktoré sme ochotní brániť za každú cenu tak, ako si bránime svoju česť, svoju rodinu, svoj život?

 

Darina Kárová, 21. august 2020

 

Územie étos – o téme, október 2019

/*/ téma ako posolstvo a poslanie

Východiskom pri hľadaní témy každého ročníka je koncept Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra ako platformy pre komunikáciu a šírenie i výmenu ideí.

Tento koncept sa uplatňuje nielen v hlavnom programe, teda v prezentácii diel divadelného umenia zo zahraničia a zo Slovenska, ale aj v interakcii s ostatnými druhmi umenia prítomnými na festivale (film, hudba, literatúra, výtvarné umenie), v diskusiách na tému festivalu, v aktivitách iných projektov Asociácie Divadelná Nitra, ale aj prostredníctvom happeningov a intervencií do verejného priestoru.

K základnej výbave festivalu Divadelná Nitra patrí jeho étos, ktorý sa prejavuje najmä v orientácii na aktuálne spoločensko-politické i sociálne témy.

Rok 2020 ako prelom druhého a tretieho desaťročia ponúka príležitosť na bilancovanie a úvahy o stave spoločnosti, postavení človeka v nej, životnom pocite rôznych spoločenských skupín a rôznych generácií, ale aj celkové zamyslenie nad hodnotami života a očakávaniami človeka v 21. storočí.

/*/ Sme svedkami generačnej výmeny v politike, vo vede, v médiách i postupnej premeny modelov správania. Napriek označeniu tejto doby ako postfaktickej ľudia stále väčšmi vyžadujú nové fakty, aby sa presvedčili o hraniciach svojej existencie a ukotvili ju v časopriestore. Nastupuje generácia, ktorá namiesto fráz a klišé uprednostňuje autentickosť a vnútorné presvedčenie. Videli sme to v marci 2019 na Slovensku pri voľbách na post prezidenta republiky.

/*/ Nový a prekvapujúci je v tejto súvislosti diskurz o spojení kresťanských hodnôt a liberálnych postojov, a to aj v jednej a tej istej osobe, v jednom a tom istom zoskupení. Zaznamenávame odklon veriacich od inštitúcie cirkvi, vieru po svojom, tendenciu výberu medzi rôznymi náboženskými prístupmi a vytváranie vlastného náboženského presvedčenia či osobnej spirituality.

/*/ Sme svedkami odvahy tých, ktorí sa postavili proti moci a jej prepojeniam na zločin – novinárov, policajtov, farmárov, ale aj desiatok tisíc občanov. Videli sme to počas celého roka 2018. Investigatívne odhalenia ukazujú odvrátenú tvár krajiny, ktorá potrebuje radikálnu zmenu morálky, čo hraničí až s očakávaním novodobých mesiášov. Prehlbuje sa deštrukcia dôvery v inštitúcie štátu s následkami v podobe rastu kultu osobnosti, extrémizmu a kriminality.

/*/ Pribúda ľudí, ktorí sa obracajú k zemi a k prírode – ako k zdroju hodnôt, zdravého životného štýlu, ale aj obživy. Napriek totálnemu prepadu postavenia poľnohospodárstva v našej spoločnosti a exodu obyvateľov dedín do miest vidíme mladých ľudí, ktorí odchádzajú na vidiek, aby si tam založili vlastné hospodárstva a vychovávali deti.

/*/ Do popredia záujmu sa prekvapivo rýchlo dostala téma klimatických zmien. Vedomie nevyhnutnosti šetriť životné prostredie formou recyklácie odpadu, životného štýlu zero waste či spoločného užívania tovarov a služieb je stále silnejšie. Vzopätie občianskej spoločnosti proti autoritám za lepšie riešenia a istejšiu budúcnosť sa najvypuklejšie prejavuje v protestoch a výzvach najmladšej generácie za budúcnosť klímy. Vlastne za prežitie ľudstva. Akcieschopnosť sa však triešti na nevyriešenej dileme podielu zodpovednosti – jednotlivec verzus politici alebo korporácie.

/*/ Výstavba nových obytných komplexov už nie je mysliteľná bez integrácie zelene či relaxačných zón. Vedenia miest pod tlakom občanov budujú cyklotrasy, zriaďujú požičovne bicyklov, pripravujú koncepcie novej verejnej dopravy. Komunitný život zaznamenáva boom ako nikdy predtým.

/*/ Emancipácia občanov vedie k výraznejšiemu uplatňovaniu práva na osobné šťastie i ochranu svojho majetku – ale aj k posilňovaniu konzumného spôsobu života, rastu spotreby a tým aj výroby a v konečnom dôsledku k zvýšenej produkcii odpadu a ničeniu životného prostredia. Niečoho sa však bude treba vzdať.

/*/ Na druhej strane vznikajú nové komunity s cieľom ochrany hodnôt v rôznych oblastiach a vo verejnom záujme. Pocit nedostatočnosti, presvedčenie o zlých rozhodnutiach či riešeniach verejných orgánov a o nedostatku kontroly nad nimi spájajú ľudí naprieč profesiami a napriek osobnostným rozdielom. Vidíme to v iniciatívach za záchranu slovenských lesov, proti korupcii, za slušnosť.

Z pohľadu občianskych aktivistov, mysliteľov, vedcov, učiteľov, študentov, ale aj umelcov nám chýba práve otvorenosť pravde, schopnosť komunikovať, slušnosť, mravnosť.

Ako dôraz na etický a ekologický rozmer nášho konania a bytia.

Ako prehodnotenie postavenia vzdelania a kultúry v spoločnosti.

Ako uplatňovanie nových metód v oblasti nastolenia práva a spravodlivosti.

Ako obrat v prístupe autorít k vlastnej zodpovednosti za stav krajiny.

Ako zmena paradigmy vo vzťahu k prírode a životnému prostrediu.

Ako…

Diskurz o budúcnosti planéty prináša i konštatovanie, že technologické procesy predbehli spoločenské procesy. No ani najlepšie technológie nezlepšia naše zlé vlastnosti. Je dôležité, aby sa spoločenské vedy usilovali čo najskôr vyrovnať tento náskok. Tu iste zohráva svoju úlohu aj umenie.

Poslaním Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra je prinášať nové témy, nové tendencie a anticipovať zameranie umenia s dôrazom na jeho spoločenský étos. Formy zmocnenia sa témy môžu byť rôznorodé. Práve v tej rôznorodosti spočíva potenciál osloviť čo najširší okruh divákov a odovzdať im posolstvo.